Poradnik

Karta zgonu i akt zgonu

W przypadku jeżeli śmierć danej osoby nastąpiła w domu, wezwany lekarz pogotowia ratunkowego stwierdzający zgon wystawia Kartę Zgonu.

Karta Zgonu oraz dowód osobisty (a w przypadku osoby niepełnoletniej metryka urodzenia) to niezbędne dokumenty, które pozwolą otrzymać Akt Zgonu. Jest on wydawany w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym względem miejsca zgonu.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, otrzymywanym najczęściej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jak również z KRUS albo ZER MSW) otrzymywanym w razie śmierci bliskiej osoby lub w razie bycia organizatorem pogrzebu danej osoby (sytuacja taka ma miejsce, gdy kwestie związane z pochówkiem bierze na siebie np. pracodawca lub dom pomocy społecznej).

Zasiłek pogrzebowy daje możliwość całościowej lub częściowej rekompensaty kosztów poniesionych w związku z organizacją pochówku osoby zmarłej.

Zasiłek Pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. osoby ubezpieczonej
  2. osoby która pobierała rentę lub emeryturę
  3. osoby która mimo, że nie pobierała renty lub emerytury to w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania

Zasiłek przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia – w przypadku, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Do pobrania pełnej kwoty zasiłku pogrzebowego upoważniona jest osoba spokrewniona w pierwszej linii pokrewieństwa ze Zmarłym (należą do tej linii: małżonek ,dzieci, dzieci przysposobione, rodzice , rodzeństwo, wnuki). W sytuacji zaś, kiedy koszty pogrzebu ponosi osoba z poza tej grupy – czyli spokrewniona w dalszej linii lub osoba obca – wtedy przysługuje jej zwrot kosztów pogrzebu, nie większy jednak niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania Zasiłku Pogrzebowego

Osoby ubiegające się o wypłatę Zasiłku Pogrzebowego w ZUS, spokrewnione z osobą zmarłą w pierwszej linii powinny posiadać następujące dokumenty:

  • Akt zgonu
  • Pocztowy odcinek emerytury lub renty a w razie ich braku legitymacja emeryta i rencisty
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek ZUS-owskich, jeżeli osoba zmarła w chwili śmierci była zatrudniona
  • Rachunek zakładu pogrzebowego

Jeżeli organizacją pogrzebu zajmuje się osoba z drugiej grupy to – oprócz wyżej wymienionych dokumentów – musi przedstawić pozostałe rachunki związane z pogrzebem, gdyż ZUS pokryje koszty pogrzebu do kwoty udokumentowanej na rachunkach.

Należy jednak pamiętać, że pokrycie kosztów pogrzebu nastąpi tylko do kwoty zasiłku pogrzebowego. Dodatkowo każdy rachunek powinien być zaopatrzony w klauzulę „dotyczy osoby zmarłej XYZ”.